วารสารวิชาการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการศึกษา การบริหารจัดการ และที่สำคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจที่ในการศึกษาค้นคว้าเปิดมุมมองของการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ดังคำกล่าวที่ว่า
Reading is the KEY to learning”
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ